Δικαιολογητικά Ι.Χ. φορτηγό εταιρικό Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. (έως 3,5t μικτό βάρος)

 
(προϋπόθεση: η εταιρεία πρέπει να είναι σε ισχύ και η επωνυμία της να συμφωνεί με την επωνυμία στην άδεια κυκλοφορίας)

  • ΦΕΚ εκπροσώπησης
  • Καταστατικό εταιρείας (να φαίνεται η διάρκεια, η εκπροσώπηση και η επωνυμία)
  • Απόφαση διοικητικού συμβουλίου για τη διαγραφή του υπ’ αριθμόν …… ΙΧΦ
  • Το φορτηγό
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη
  • Βιβλίο μεταβολών (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
  • Δύο γνήσιες πινακίδες
  • Ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σε αντίγραφο
  • Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου (με τα στοιχεία της εταιρείας συμπληρωμένα)
  • Yπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο ότι "ως νόμιμος εκπρόσωπος της …… εταιρείας επιθυμώ την οριστική διαγραφή του υπ' αριθμόν ……… ΙΧ φορτηγού"
 
 
 
 
Ανακύκλωση - Απόσυρση Αυτοκινήτων ΝΕΟΦΥΤΟΣ
 
Θέση Ήμερος Τόπος 19300 Ασπρόπυργος
 
Τηλέφωνο: +302105597707
 
Κινητό τηλέφωνο: +306932213442
 
Φαξ: +302105580671
 
Ωράριο λειτουργίας