Δικαιολογητικά Ταξί

 
  • Το ταξί
  • Αποχαρακτηρισμός από τη διεύθυνση μεταφορών (πρωτότυπο)
  • Βιβλίο μεταβολών (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
  • Ταυτότητα ιδιοκτήτη σε αντίγραφο
  • Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής από τον ιδιοκτήτη
  • Ταυτότητα του αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη σε αντίγραφο (αν δε το παραδώσει ο ιδιοκτήτης)
  • Yπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη "επιθυμώ την οριστική διαγραφή του υπ’ αριθμόν ………….. ταξί με αρ. πλαισίου……………."
 
 
 
 
Ανακύκλωση - Απόσυρση Αυτοκινήτων ΝΕΟΦΥΤΟΣ
 
Θέση Ήμερος Τόπος 19300 Ασπρόπυργος
 
Τηλέφωνο: +302105597707
 
Κινητό τηλέφωνο: +306932213442
 
Φαξ: +302105580671
 
Ωράριο λειτουργίας